DUSZPASTERSTWO STRAŻAKÓW RP

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

strona@duszpasterstwostrazakow.pl

Nowe artykuły


„Nie będzie już długa moja mowa. Niechaj żyje Brzostecka Straż Ogniowa! Niechaj żyją wszystkie straże! A ja złażę.” - tymi optymistycznymi i żartobliwymi zarazem słowami, wygłoszonymi kiedyś przez dawnego proboszcza parafii Brzostek ks. Kazimierza Ostafińskiego, ks. Paweł Samborski zakończył kazanie wygłoszone 16 czerwca 2013 roku podczas Mszy świętej z okazji 125 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku.

            Uroczystości rozpoczęły się zbiórką strażaków przy remizie OSP w Brzostku. Orkiestra Strażacka z Szerzyn, Kompania Honorowa z Kołaczyc, poczty sztandarowe i delegacje z zaprzyjaźnionych jednostek: z Pilzna, Jodłowej, Kołaczyc, Brzysk, Czarnej, Żyrakowa, Nawsia Brzosteckiego, Januszkowic, Grudnej Górnej, Skurowej, Siedlisk – Bogusz, Zawadki Brzosteckiej, Opacionki oraz zaproszeni goście przeszli do kościoła parafialnego w Brzostku. Przemarsz ulicami miasta poprowadził druh Łukasz Czachara.

W wygłoszonym kazaniu kapelan straży ks. Paweł Samborski, będący jednocześnie członkiem OSP w Brzostku, celebrujący Mszę świętą w intencji strażaków, powiedział m.in., że służba strażacka to charyzmat. Dobrze wykorzystany charyzmat domaga się bezinteresownego poświęcenia dla innych. Być Strażakiem to powód do dumy i chluby, ale to także zobowiązanie. Strażak to człowiek nadziei. Niesie nadzieję tym, którzy są w potrzebie. Mówi się, że nadzieja umiera ostatnia. Tam, gdzie ludzie nie widzą nadziei, pojawiają się ci, którzy oddając własne zdrowie i życie, niosą nadzieję na życie poszkodowanym. Strażacy spiesząc z pomocą poświęcają swoje siły, zdolności, czas, zdrowie a czasem i życie, aby ratować życie innym.

Ksiądz Samborski podkreślił, że straż pożarna nie tylko pomaga potrzebującym, ale także formuje ludzi i wychowuje. Dziś, kiedy brakuje zasadniczej służby wojskowej to właśnie w straży młodzi chłopcy uczą się odpowiedzialności i służby, dbania o dobro własne i wspólne, nawet dbania o własny wygląd. Uczą się dyscypliny i patriotyzmu oraz szacunku do symboli i wartości narodowych.

 

 (autor Paweł Batycki)

 

            Po zakończeniu Mszy świętej strażacy, poczty sztandarowe, zaproszeni goście, władze samorządowe oraz mieszkańcy Brzostku przeszli pod remizę, gdzie odbyła się dalsza część obchodów 125 – lecia OSP w Brzostku. Zgodnie z ceremoniałem dowódca uroczystości druh Łukasz Czachara złożył meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druhowi Krzysztofowi Moskalowi, o gotowości jednostek do uroczystości, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej, a orkiestra odegrała hymn państwowy. Prezes OSP druh Jan Krajewski powitał wszystkich zebranych, a szczególnie zaproszonych gości, wśród których byli:

-        Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie

st. bryg. Jan Ziobro,

-        Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy st. bryg. Zbigniew Lasko,

-        Kapelan strażaków ks. Paweł Samborski,

-        Zastępca Prezesa Zarządu WFOSiGW w Rzeszowie Mirosław Pięta,

-        Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie Andrzej Reguła, będący jednocześnie przedstawicielem Biura Poselskiego Posła Jana Burego w Rzeszowie,

-        Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Krzysztof Moskal wraz z członkami zarządu,

-        Przedstawiciel Biura Poselskiego Posła Jana Warzechy,

-        Burmistrz Brzostku Leszek Bieniek,

-        Komendant Posterunku Policji w Brzostku podinspektor Marek Boroń,

-        Radni Rady Powiatu Maria Przebięda i Ferdynand Bugno,

-        Radni Rady Miejskiej w Brzostku na czele z Przewodniczącą Zofią Skórską,

-        Burmistrzowie i Wójtowie powiatu dębickiego: Robert Mucha – wójt gminy Jodłowa, Bogusław Majka – zastępca wójta gminy Czarna, Zdzisław Siwula – zastęca wójta gminy Dębica,

-        Prezes Zarządu Gminnego OSP druh Piotr Szczepkowicz, pełniący jednocześnie funkcję zastępcy Burmistrza Brzostku,

-        Przewodniczący Zarządu Miasta Brzostek Jerzy Potrzeba,

-        Prezes Kółka Rolniczego w Brzostku Jan Kolbusz,

-        Dyrektor Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku Jacek Berek,

-        Przedstawiciele zakładów pracy oraz mieszkańcy Brzostku,

-        Przedstawiciele Podkarpackiego Towarzystwa Konnego w Brzostku.

 

Następnie druh Paweł Batycki odczytał krótki rys historyczny jednostki OSP Brzostek.

Kolejnymi ważnymi dla strażaków punktami uroczystości były: poświęcenie samochodu ratowniczego SLRT Peugeot Boxer oraz łodzi patrolowo – ratowniczej, którego dokonał ks. Paweł Samborski, a także wręczenie odznaczeń za zasługi dla pożarnictwa.

Z okazji jubileuszu 125 – lecia OSP w Brzostku odznaczenia otrzymali druhowie:

-        Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Zdzisiaław Tułecki, Edward Cholewiak, ks. Paweł Samborski, Zdzisław Godniak, Piotr Halz, Grzegorz Kłęk,

-        Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Łukasz Godniak, Rafał Godniak, Łukasz Czachara, Jarosław Klich, Jerzy Kawalec, Michał Kuczwara, Bogdan Wójcik,

-        Brązowy Medalza Zasługi dla Pożarnictwa: Piotr Kula, Piotr Nawracaj, Krzysztof Baran, Jarosław Stanisz, Krzysztof Kawalec, Szczepan Kawalec, Paweł Batycki, Iwona Godniak-Warzecha, Seweryn Surdel.

-        Odznakę Wzorowego Strażaka: Piotr Pietrzycki, Jacek Kaczka, Natalia Smoroń, Paulina Kłęk, Tomasz Strojek, Mirosław Sobczyk.

Po uroczystym wręczeniu odznaczeń zaproszeni goście w krótkich wystąpieniach pogratulowali strażakom OSP w Brzostku jubileuszu, wspaniałego sprzętu, życząc sukcesów w akcjach, a także przekazując na ręce prezesa Jana Krajewskiego okolicznościowe upominki i pamiątkowe listy gratulacyjne.

(autor Paweł Batycki)

 

            Wszyscy zebrani mogli obejrzeć posiadany przez jednostkę sprzęt ratowniczy, zwłaszcza poświęcone w czasie jubileuszowych uroczystości nowy samochód ratowniczy SLRT Peugeot Boxer i łódź patrolowo – ratowniczą, oraz dokonać wpisu do księgi pamiątkowej.

Jubileusz 125 – lecia OSP w Brzostku jest dobrą okazją do przypomnienia mieszkańcom Brzostku i okolic historii jednostki, ponieważ Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce należą do najstarszych, a zarazem do najbardziej zasłużonych dla społeczeństwa organizacji. Nie tylko skutecznie walczyły z niszczycielską plagą pożarów, ale również, powstając i rozwijając się w okresie zaborów, spełniały wielorakie funkcje w życiu społeczeństwa. Będąc jedyną organizacją społeczną w danym mieście, miasteczku czy wsi odgrywały rolę czynnika inspirującego i organizacyjnego środowiska w zakresie działalności społecznej i kulturalno-oświatowej, a nierzadko nawet i gospodarczej. Brzostek wielokrotnie nawiedzany był przez groźne pożary, między innymi w latach 1474, 1522 i 1657. Po pożarze w roku 1657 ocalało tylko 6 domów. W 1870r. w czasie zaborów Rada Miejska zaopatrzyła Brzostek w sprzęt gaśniczy, między innymi w trzy sikawki. W 1888r. Brzostek został nawiedzony przez kolejny dotkliwy w skutkach pożar. Po tym pożarze zorganizowano Straż Ogniową w Brzostku, a rok 1888 przyjęto jako rok jej założenia. Wówczas do oddziału wpisało się kilkunastu ochotników, którzy dla pogłębienia wiedzy uczęszczali na kursy do Pilzna, Jasła i Tarnowa. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku posiada zdjęcia założycieli Straży Ogniowej w Brzostku wraz z podpisami, które są wyeksponowane w strażnicy.

W roku 1889 straż brzostecka została zaopatrzona w jednolite umundurowanie. Utworzono też orkiestrę dętą, która występowała jeszcze w latach pięćdziesiątych po II wojnie światowej.

W 1938 roku wyposażenie OSP Brzostek stanowiły cztery sikawki, w tym jedna motorowa. W okresie międzywojennym straż w znacznym stopniu była wspierana przez władze miasteczka. Fundusze na potrzeby bieżące zdobywano z różnego rodzaju imprez – festynów, przedstawień, których organizatorami byli nie tylko strażacy, lecz także grono nauczycielskie szkoły powszechnej. Z takich dochodów wybudowano obok budynku ówczesnego magistratu pierwszą remizę drewnianą, w której umieszczono posiadany sprzęt gaśniczy.

W czasie okupacji niemieckiej Straż Pożarna w Brzostku nie zaprzestała działalności. Strażacy walczyli o wolność ojczyzny, a po zakończeniu II wojny światowej czynnie włączyli się w usuwanie zniszczeń wojennych i odbudowę kraju. W tym miejscu należy wspomnieć o bohaterze OSP Brzostek, druhu Józefie Szybowiczu. W latach okupacji z narażeniem życia swojego i rodziny przechowywał sztandar OSP w Brzostku. Ponieważ jednak była groźba zniszczenia sztandaru, więc został on zakopany w ziemi. W wyniku bardzo niesprzyjających warunków przechowywania sztandar uległ częściowemu zniszczeniu, ocalały jedynie wizerunki Matki Boskiej i św. Floriana. W 1958 roku został ufundowany przez społeczeństwo brzosteckie nowy sztandar, w który zostały wszyte ocalałe ze starego sztandaru wizerunki. W 1955 roku strażacy przystąpili do gromadzenia materiałów i środków finansowych na budowę murowanej remizy strażackiej – garaży. W dowód uznania i za wyniki osiągnięte w pożarnictwie Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała swój pierwszy samochód Star 21 oraz motopompę. Strażacy podjęli dalsze działania – wybudowali i oddali do użytku Dom Strażaka tj. biuro, świetlicę i salę narad. W tym okresie OSP w Brzostku otrzymała drugi samochód – Żuk. Jednostka stała się wiodącą na terenie gminy Brzostek. Posiadany sprzęt, zaangażowanie w akcjach ratowniczych, zawodach pożarniczych i ćwiczeniach sprawiły, że straż stała się jedną z najlepszych jednostek na terenie powiatu jasielskiego. W 1988 roku na uroczystość 100 – lecia istnienia jednostki OSP w Brzostku ufundowany został nowy sztandar, który został odznaczony złotym znakiem związku.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku działa od 1888 roku – czyli już 125. rok – niosąc pomoc i ratunek nie tylko naszym mieszkańcom, ale wszystkim potrzebującym w najbliższej okolicy. W ostatnich latach wyniki działalności i osiągnięcia są najbardziej widoczne. Poprawiła się baza lokalowa – w 2008 roku oddano do użytku nową strażnicę zwaną popularnie remizą, zakupiono nowy sprzęt, podniesiono jakość wyszkolenia strażaków. W roku 2008 podczas uroczystości 120 – lecia jednostki OSP w Brzostku otrzymało figurę św. Floriana, której fundatorem jest proboszcz parafii Brzostek ks. dr Jan Cebulak.

W 2006 roku stan jednostki wyglądał następująco:

-    Samochód bojowy Star 244 – GBA, samochód bojowy Żuk – GLM, 2 motopompy - M 800, agregat prądotwórczy, piła motorowa do cięcia drewna, zestaw znaków drogowych do wypadków i kolizji drogowych, hydrauliczne rozpieraki;

-     Sprzęt łącznościowy;

-     Sprzęt i umundurowanie do prowadzenia różnego rodzaju akcji ratowniczych i zabezpieczających, w tym aparaty tlenowe.

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku jest Jednostką Operacyjno-Techniczną kategorii JOT – I (zdolną do podjęcia w czasie dysponowania do 5 minut następujących działań: działania ratownicze w czasie pożarów, działania ratownicze w czasie katastrof, wypadków i awarii technicznych, szczególnie komunikacyjnych, udzielanie zgodnie z obowiązującymi procedurami pierwszej pomocy medycznej, działania zabezpieczające w czasie innych działań ratowniczych, w sile plutonu z własnym obszarem chronionym obejmującym teren powiatu), typu S-3 (wyposażona w 3 samochody), włączona została do KRSG w 1995 roku. Jednostka liczy obecnie 68 druhów, w tym 28 druhów czynnych uczestniczących w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Wszyscy posiadają przeszkolenie podstawowe, kurs ratownictwa technicznego, przeszkolenie podstawowe w zakresie udzielania I pomocy przedlekarskiej, a ponadto 4 ratowników medycznych,6 kierowców operatorów, 6 dowódców, 6 ratowników kwalifikowanej I pomocy,3 ratowników BLS-AED (mających uprawnienia do używania urządzeń defibrylacyjnych do przywracania akcji serca). Przy jednostce działają również dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – Żeńska i Męska.

Obecnie jednostka OSP Brzostek ma następujący sprzęt:

-        Dwa ratownicze samochody– jeden ciężki marki IVECO (GCBA)i nowoczesny średni samochód MAN (GBA) z pełnym wyposażeniem w sprzęt i narzędzia hydrauliczne do ratownictwa drogowego, pompy szlamowe, osprzęt gaśniczy, sprzęt i armaturę wodno – pianową, sprzęt do pierwszej pomocy PSP R1, aparaty ODOMSA Auer, pompę pływającą POSEJDON, sprzęt do zabezpieczania miejsca zdarzenia, piły do drewna oraz do stali i betonu, drabiny, sprzęt burzący, agregaty prądotwórcze, sprzęt oraz maszt oświetleniowy;

-        Wysokiej jakości łączność, umundurowanie;

-        Łódź patrolowo – ratowniczą 410 wraz z potrzebnym osprzętem przydatnym do ratowania osób i mienia podczas podtopień i powodzi, oraz deskę ortopedyczną służącą do przenoszenia osób poszkodowanych w wypadkach. Sprzęt został zakupiony ze środków własnych OSP Brzostek oraz dotacji z KSRG.

-        Za kwotę 121,5 tys. zł zakupiono fabrycznie nowy lekki samochód PEUGEOT BOXER. Samochód został zakupiony ze środków własnych OSP Brzostek (48 tys. zł),oraz dotacji zewnętrznych: ZG ZOSP RP – 50 tys. zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 23,5 tys. zł. W posiadaniu jednostki znajdują się również 2 zestawy Motorola GP-340,z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie – fantomy do prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy, ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: latarki Streamlight, wyciągarka elektryczna, drabiny nasadkowe, skrzynia aluminiowa, radiotelefon Motorola.

W najbliższym czasie planowane jest pozyskanie środków na zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej oraz elementów wyposażenia, których brakuje w nowo zakupionym samochodzie: masztu oświetleniowego oraz agregatu wodno – pianowego, a także na dalszy rozwój jednostki i specjalistyczne szkolenia druhów.

OSP w Brzostku to jednostka, która ciągle się rozwija i doskonali, aktywnie włącza się w życie lokalnej społeczności, a przede wszystkim niesie pomoc i ratunek poszkodowanym w pożarach, wypadkach, powodziach. Do realizacji zamierzeń doprowadziło zaangażowanie druhów OSP, dobra współpraca z władzami miejskimi, pomoc sponsorów i ludzi dobrej woli.

W ciągu ostatnich pięciu lat strażacy OSP Brzostek brali udział w akcjach ratowniczych na terenie gminy, sąsiednich gmin, powiatu i województwa aż 902 razy. Wyjeżdżali do pożarów, wypadków i kolizji drogowych oraz innych zagrożeń miejscowych. W 2010 roku pomagali ludziom podczas akcji powodziowej w gminie Brzostek, Jodłowa, Pilzno, w powiecie tarnobrzeskim, w Gorzycach, w okolicach Sandomierza, w gminie Borowa.

Oprócz akcji ratowniczych strażacy doskonalą i prezentują swoje umiejętności także podczas gminnych i powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych.

Jednostka bierze również czynny udział w życiu naszej gminy, tu należy wymienić udział strażaków w:

  1. Świętach państwowych, resortowych, uroczystościach środowiskowych,
  2. Świętach i uroczystościach kościelnych,
  3. We współpracy ze szkołami i instytucjami (Turnieje wiedzy pożarniczej, pokazy ratownictwa drogowego, dni otwarte w remizie dla dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół naszej gminy).

Każdego roku jednostka OSP Brzostek wydaje kalendarz, a następnie druhowie odwiedzają mieszkańców Brzostku i okolic, składając życzenia świąteczne i noworoczne, a przy okazji rozprowadzając kalendarze strażackie. Uzyskany w ten sposób dochód, pochodzący z wolnych datków mieszkańców, przeznaczany jest na doposażenie strażaków, szkolenia, działalność kulturalną, nagrody dla dzieci i młodzieży biorącej udział w turniejach pożarniczych.

Społeczność gminy pozytywnie ocenia strażaków za odwiedzanie strażaków – seniorów, za pamięć o tych, którzy już nie biorą czynnego udziału w akcjach ratunkowych, ale nadal wspierają młodszych druhów radą, dzielą się z nimi swoim strażackim doświadczeniem.

Dzisiaj straż dysponuje bazą, zapleczem, garażami, świetlicą, nowoczesnym sprzętem do niesienia pomocy ludziom oraz dobrze wyszkoloną kadrą. To wszystko osiągnęliśmy dzięki dobrej woli wielu ludzi.

Serdecznie dziękujemy:

-        Mieszkańcom Brzostku i Gminy Brzostek za stałe zaufanie okazywane strażakom oraz moralne i finansowe wsparcie naszej działalności.

-        Radnym Rady Miejskiej w Brzostku oraz Burmistrzowi Brzostku panu Leszkowi Bieńkowi za zrozumienie naszych potrzeb i finansowe wsparcie naszych przedsięwzięć, oraz za życzliwość i dobrą współpracę.

-        Naszym sponsorom za wszelką pomoc i bezinteresowne wsparcie naszych działań: Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Kierownictwu firmy „HERMAL”, PMS INTERNATIONAL, kierownictwu Delikatesów Centrum w Brzostku, Zarządowi Kółka Rolniczego w Brzostku za finansowe wspieranie naszej działalnościi zakupu nowego samochodu.

-        Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości jubileuszu 125 – lecia OSP Brzostek.

 

W imieniu Zarządu i druhów OSP w Brzostku

Krzysztof Kawalec

 

Zapraszamy do obszernej galerii zdjęć Pana Pawła Batyckiego: 125-lecie OSP w Brzostku.

 

Etos rycerzy św. Floriana

ik pdf

Gościmy

Odwiedza nas 197 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

5381287
Dziś
Wczoraj
Miesiąc
Razem
77
310
37758
5381287

Nowe zdjęcia

Wielkanocne spotkani...